Vandværk

Aarø Vandværk AMBA

Aarø har sit eget private vandværk, som er et andelsselskab med begrænset ansvar (AMBA).

Aflæsning af vandmålere!

Oplysning til alle andelshavere ved årsafslutningen 2023:

Ligesom sidste år er vi blevet klar til at kunne aflæse alle målere elektronisk i forbindelse med at der skal indberettes til PROVAS pr. 31.12.2023. Derfor er der ingen som selv skal aflæse i år og indsende tal.

Hvis nogen gerne vil have oplyst det aflæste tal som er indberettet, kan man henvende sig til kasserer Svend Aage Hansen

 Vi kan så samtidig oplyse, at vi har taget den nye boring inde i skoven i brug, så vi igen har to boringer kørende.

 

Oplysning om opsætning af kulfiltre

For at fjerne de giftrester der er i vores grundvand besluttede vi at få opsat kulfiltre. Der er så sket hen over sommeren 2019, og vi kan nu oplyse, at det vand vi sender ud til vore brugere nu er fri for kendte pesticider.

Tidligere er der udsendt følgende:

Bestyrelsen for vandværket

Formand er Flemming Lund, Aarø 128 – telefon 74 58 43 83 – mobil 20 14 43 83

Kasserer og sekretær Svend Aage Hansen Aarø 250 – telefon 74 58 47 76 – mobil 40 10 94 95

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Leif Hansen, Marc Nebel og Jens Erik Nielsen

Takster for 2024 og 2025

Fast tilslutningsafgift (pr. hovedmåler) kr. 1.150,00

Forbrugsafgiften pr. m3 leveret vand: kr. 9,00

Hertil kommer moms og statsafgifter.

Vandafgiften opkræves af Provas.

Beredskabsplan

Som offentlig vandværk skal Aarø Vandværk AMBA have en beredskabsplan HVIS der skulle ske et eller andet kritisk i forhold til vandforsyningen. Den ajourførte beredskabsplan med diverse bilag kan læses herunder.

Forbrugerinformation

 Vandværket er pligtig til løbende at informere forbrugerne om vandkvalitet m.m. Vi kan oplyse at det vandtryk vi sender vandet ud med i ledningsnettet er på 3,5 bar.

Vi kan oplyse at vandet fra Aarø Vandværk AMBA er fuldstændig fri for kendte pesticider og alle målinger her i maj måned 2023 viser at de stoffer man skal måle for alle ligger under den målbare grænse, dog har vi lidt udfordringer med giftstoffet DMS som ligger lidt højt, men fortsat under den politisk fastsatte grænse for hvor meget der må være i vandet.